Phim tài liệu về Biogas cho chăn nuôi | AhaMedia

Hậu trường sản xuất phim tài liệu biogas

AhaMedia rất vinh dự là nhà làm phim cho Dự án “Chương trình Khí sinh học cho Ngành Chăn nuôi Việt Nam” do Cục Chăn nuôi làm Chủ dự án, Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ quản với sự hỗ trợ kỹ thuật và quản lý từ Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV). Phim sẽ được công chiếu trên toàn cầu😍😍😘